Địa chỉ:

71A/37 Đường 3/2, Phường 4, Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Điện thoại:

02633 817 877

Email:

hotel@dalathotel.vn